Využitie umelej inteligencie pri tlači

Využitie umelej inteligencie pri tlači

Ako v súčasnosti tlačiarenské spoločnosti využívajú umelú inteligenciu.

 

4 typy umelej inteligencie:

Všeobecne akceptovaná definícia umelej inteligencie (ďalej len AI – Artificial Intelligence) znie zhruba nasledovne: Je to schopnosť stroja imitovať inteligentné ľudské chovanie. Prirodzene, táto definícia zastrešuje rozsiahle spektrum technológií, preto priemysel následne definuje 4 typy AI:

1. Reaktívne stroje

Jednou z najzákladnejších funkcií AI je tá, kedy stroj môže reagovať len na aktuálny scénar bez schopnosti využiť skúsenosti z predchádzajúcich rozhodnutí.

2. Limitovaná pamäť

Stroj môže vykonávať pozorovania z jeho bezprostredného okolia a spracovať ich pri tvorbe svojho následného rozhodnutia. Napr. autonómne riadené autá.

3. Teória mysle

Pri tomto type sa AI stáva viac futuristickou. Na to aby AI spadala do tejto kategórie, musela by mať schopnosť porozumieť myšlienkam a emóciám a byť schopná ich zahrnúť do svojho rozhodovacieho procesu a vytvoriť adekvátnu reakciu na svet okolo nej.

4. Seba-uvedomená AI

Najrozvinutejšia forma AI. Definuje stroj, ktorý má svoje vlastné vedomie, niečo čo neexistuje – zatiaľ.

 

Príklady využitia umelej inteligencie v tlačiarenskom odvetví

Tlačiarne používajú AI prevažne k automatizácii tých úloh, ktoré v minulosti znamenali v tlačovom procese nejaké slabé miesto („bottleneck“), resp. ktoré nejakým spôsobom limitovali tlačový proces v zmysle rýchlosti, efektivity, kvality. Pomáhajú zvyšovať denný tlačový výstup a umožňujú delegovať viac rutinnej ľudskej práce na stroj. Pár príkladov Smart algoritmov v softvéroch:

 • Uľahčujú proces digitalizácie, editácie, archivácie a opakovanej tlače vašich dokumentov.
 • Spájajú všetky činnosti v predtlačovej príprave do jedného WYSIWYG („čo vidíš, to dostaneš“) prostredia a tým napomáha jednoduchému nastaveniu popisu zákazky (job ticket) a znižujú chybovosť.
 • Pri sieťových zostavách určí, ktoré tlačiarne sú príliš vyťažené a presmeruje nové tlačové príkazy na tie menej využité tlačiarne.
 • Samo-monitorizujúce tlačiarne vykonávajú pomocou množstva senzorov konštantnú autokontrolu. Informácie z týchto kontrol využívajú v následnom procese, v jeho reálnom čase na rôzne nastavenia a doladenia, ako napr. usporiadanie papiera, kvalita obrázku. Táto automatizácia poskytuje najlepšie tlačové výstupy bez ľudskej intervencie.
 • Data z tlačiarní môžu byť spätne odoslané výrobcovi zariadení, kde sú jeho tímom analyzované a pomáhajú zlepšiť pôvodné softvérové nastavenia. Pomáhajú predvídať a s predstihom určiť správne a hlavne včasné servisné intervaly pred dostavením sa danej poruchy.

Všetko toto znamená, že komplexnejšie pracovné príkazy sa stávajú viac automatizovanými, pomáhajú zvyšovať objem a kvalitu vytlačených strán. Zároveň tlačové zariadenia sa stávajú produktívnejšími a rýchlejšie a promptnejšie „servisovateľnejšími“.

PrintMaster 


  Zanechaj odpoveď

  *
  **Nebude zverejnený
  *Stránka url s http://
  *
Produkt bol pridaný na porovnanie!